Navigation: Rapporter >

Ferierapport

 

 

 

 

Ferierapporten genereres automatisk uten noen flere valg, når den velges fra nedtrekksmenyen:

 

Den produseres da for inneværende kalenderår og for den avdelingen man er innlogget på:

 

En generert ferierapport kan se slik ut:

 

Om det er ønskelig å ta ut rapporten for et annet år enn inneværende år, oppnås dette ved å klikke på hakene ved årstallet øverst til høyre:

Ansatte

Her vises alle som har eller har hatt et arbeidsforhold ved avdelingen det aktuelle året. Ansatte som har sluttet ila. året vises også. Personer som ikke har hatt noe arbeidsforhold det aktuelle året, vises ikke. Det er den navneformen som framkommer til høyre for ledeteksten Visningsnavn i Personal/PERSONAL som vises. Navnene er sortert alfabetisk.

 

Tot

Antall dager som er oppgitt i denne kolonnen er i utgangspunktet det antall som gjelder for stillingstypen til den ansatte, slik det framkommer til høyre for ledeteksten Feriedager pr. uke i System/Stilling multiplisert med antall ferieuker. Eks: Om en full ferieuke telles som 5 feriedager og det beregnes 5 ferieuker ila. et år, vil antall feriedager bli 5 x 5 = 25. Om en full ferieuke kalkuleres med 5, 6 eller 7 dager, vil kunne variere fra stillingstype til stillingstype. Antallet som oppgis i kolonnen Tot, kan imidlertid være justert i modulen Ferie/Fravær, enten ved at ny verdi er lagt inn direkte, eller ved at x antall dager er overført til neste år eller at det er overført feriedager fra foregående år. Antall dager i kolonnen vil alltid være det som står oppgitt nederst i dette bildet:

 

Plan

Antallet som står her, er antall planlagte feriedager. Altså det antall dager som er lagt inn i Ferie/Fravær:

 

Rest

Antallet i denne kolonnen er antallet i kolonnen Tot minus antallet i kolonnen Plan.

 

I rutenettet til høyre for disse kolonnene er det oppgitt hvor mange feriedager som tas ut den enkelte uke. Månedene og ukenumrene er kolonneoverskrifter:

For ukenummer som inneholder røde dager i kalenderen, markeres ukenummeret med rød skrift. Ved å holde markøren over en slik uke, framkommer det hvilke røde dager det gjelder:

På uker hvor den ansatte tar ut en hel ferieuke, altså det antall dager som telles som en full ferieuke (se under punktet Tot over), er ruten markert med grønn farge:

Dette gjelder også om antall dager er høyere enn antall dager som telles som en full ferieuke.

På uker hvor enkeltdager tas som ferie, vil mouseover vise hvilke(n) dag(er) det gjelder:

Nederst i tabellen er alle kolonnene summert:

 

Dersom du bytter avdeling etter at rapporten er generert:

…vil det straks bli generert en ny rapport med data fra butikken du har valgt.

 

Du kan eksportere rapporten som en PDF-fil, ved å klikke her, og velge Eksporter til PDF:

Rapporten vil oppgi korrekte tall uansett når i kalenderåret ferieåret starter.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS