Navigation: Rapporter >

Ferieoversikt

 

 

 

 

Rapporten Ferieoversikt gir en detaljert oversikt over ferieavviklingen i avdelingen.

Det eneste valget som gjøres før rapporten genereres, er tidsrommet rapporten skal tas ut på. Tidsrommet velges ved å benytte datovelgerne øverst til venstre. Den som har tilgang til flere avdelinger, må først velge ønsket avdeling øverst til høyre i skjermbildet (utenfor rapportvinduet):

En generert rapport ser slik ut:

Fra venstre til høyre i rapporten gjelder følgende:

AnsattNr
Den ansattes ansattnummer. Opplysningen her er den samme som står i feltet Ansattnr i Personal/Personal
 

Navn
Den ansattes navn. De ansatte sorteres alfabetisk på etternavn.
 

Still. %
Den ansattes stillingsprosent. Opplysningen her er den samme som står i Personal/Arbeidsforhold.
 

Inngående beholdning
Inngående dager og timer, dvs. dager og timer som den ansatte kan ta ut i løpet av året. De samme opplysningene ligger nederst i Ferie/fravær.
 

oDager totalt
Antall feriedager som er tilgjengelige ila. året.
 

MERK:

Hvis personen ble ansatt før 1. oktober, er tilgjengelige feriedager = feriedager pr uke * antall ferieuker. Hvis personen ble ansatt 1. oktober eller senere, er tilgjengelige feriedager = feriedager pr. uke.

 

oTimer totalt
Antall ferietimer som er tilgjengelige ila. året. Disse regnes ut på følgende måte:
Stillingsstørrelse * (arbeidstimer i uka / feriedager pr. uke) * antall ferieuker * feriedager pr. uke.
Eksempel:
50% stilling
Antall timer pr uke: 37,5
Feriedager pr. uke: 6
Antall ferieuker: 5
0,5 * (37,5 / 6) * 5 * 6 = 93,75

 

MERK:

Det er stillingsstørrelsen pr. 1. juni som er utgangspunktet for beregningen over

 

oAvdelingstimer
Antall ferietimer den ansatte har tilgjengelig ved den avdelingen som rapporten tas ut på. Dersom den ansatte har arbeidsforhold ved flere avdelinger, vil tallet avvike fra Timer totalt, som er det totale antall timer for alle avdelinger hvor personen har arbeidsforhold.
 

Dato Fra/til
Tidsrom hvor det er planlagt ferie (lagt inn feriedager i Ferie/Fravær). Dersom det er planlagt flere tidsrom, vil det enkelte tidsrom komme opp på egen linje:
 

Ferie med lønn

oDager
Antall feriedager som befinner seg innenfor tidsrommet som står oppgitt i kolonnen Dato Fra/til. Merk at antallet er avhengig av om det beregnes 5, 6 eller 7 feriedager pr. uke.

oTimer
Antall planlagte arbeidstimer som befinner seg innenfor tidsrommet som står oppgitt i kolonnen Dato Fra/til (pausene regnes ikke med).
 

Ferie uten lønn
Ansatte som har timer som legger seg i disse kolonnene, er fastlønnede som har en hake i feltet Ferie uten lønn i Personal/Personal, dessuten timelønnede og nyansatte som ønsker å avvikle mer enn en ferieuke som er tilgjengelig for ansatte som begynner i ny jobb før 1. oktober.

oDager
Antall feriedager som befinner seg innenfor tidsrommet som står oppgitt i kolonnen Dato Fra/til. Merk at antallet er avhengig av om det beregnes 5, 6 eller 7 feriedager pr. uke.

oTimer
Alle arbeidsforhold i det aktuelle året tas med i beregningen, og for alle arbeidsforhold som varer en dag eller lengre, kalkuleres ferietimene på følgende måte:
Antall ferietimer = Antall dager personen har vært ansatt / 365) * stillingsprosent * (timer pr. uke / feriedager pr. uke) * antall ferieuker * antall feriedager pr. uke.
Merk at antall dager i februar settes til 28, selv om det er skuddår.
EKSEMPEL:
En person har hatt disse arbeidsforholdene ila. året:
50% stilling i tidsrommet 01.01 – 31.03.
75% stilling i tidsrommet 01.04 – 30.09.
80% stilling i tidsrommet 01.10 – 31.12.
Timer pr. uke: 37,5.
Feriedager pr. uke: 6.
Antall ferieuker: 5.
(90 / 365) * 0.5 * (37.5 / 6) * 5 * 6           = 23.12
(183/ 365) * 0.75 * (37.5 / 6) * 5 * 6           = 70.51
(92/ 365) * 0.80 * (37.5 / 6) * 5 * 6             = 37.81
---------------------------------------------------------------
SUM                                                                   = 131,44
 

Ferie til gode (utgående beholdning)
Her vises ferietiden som er oppgitt under Inngående beholdning minus ferietiden som er planlagt tom. sluttdato for rapporten.

 

 

oDager
Antall feriedager som er tilgjengelig ila. året (står oppgitt under Inngående beholdning/Dager totalt) minus antall planlagte feriedager som er planlagt tom. sluttdato for rapporten (dvs. det som er lagt inn i Ferie/fravær).

oTimer totalt
Antall ferietimer som er tilgjengelig ila. året (står oppgitt under Inngående beholdning/Timer totalt) minus planlagte ferietimer som er planlagt tom. sluttdato for rapporten (antall planlagte ferietimer vil framkomme under Ferie med lønn/timer eller Ferie uten lønn/timer, dersom rapporten tas ut på hele kalenderåret).

oAvdelingstimer
Antall timer som er oppgitt under Inngående beholdning/Avdelingstimer minus planlagte ferietimer som er planlagt tom. sluttdato for rapporten. (antall planlagte ferietimer vil framkomme under Ferie med lønn/timer eller Ferie uten lønn/timer, dersom rapporten tas ut på hele kalenderåret).
 

MERK:

Som illustrasjonen over viser, trekkes planlagte ferietimer (Ferie med lønn/Timer) fra både Inngående beholdning/Timer totalt og Inngående beholdning/Avdelingstimer slik at både Ferie til gode (utgående beholdning)/Timer totalt og Ferie til gode (utgående beholdning)/Avdelingstimer reduseres med samme timeantall. I eksemplet over er det derfor følgende regnestykker som gjelder:

 

Inngående beh./Timer totalt                                        140,62

Ferie med lønn/Timer                                                  - 91

------------------------------------------------------------------------------

Ferie til gode (utgående beh.)/Timer totalt                    49,62

 

Siden denne ansatte ikke jobber ved flere avdelinger, blir resultatet det samme for Ferie til gode (utgående beholdning)/Timer totalt og for Ferie til gode (utgående beholdning)/Avdelingstimer.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS