Navigation: Personal >

Arbeidsforhold

 

 

 

 

VIDEO

Om du klikker nedenfor finner du en video som viser hvordan du endrer og sluttmelder et arbeidsforhold:

Her finner du en video som handler om å opprette nye arbeidsforhold på personer som allerede er ansatt i bedriften:

 

Velg modulen Personal og fanen Arbeidsforhold. Ved opprettelse av arbeidsforhold må minimum feltene med uthevet skrift fylles inn.

 

 

Forklaring til feltene

Felt

Forklaring til Arbeidsforhold

Fra dato

I dette feltet skal ansettelsesdatoen for arbeidsforholdet angis. Ved opprettelse av et nytt arbeidsforhold velger du ny dato ved å klikke på nedtrekkspila til høyre for ledeteksten Fra dato. I dialogboksen som kommer fram velger du ønsket dato ved å klikke på pila til høyre for datoen (dagens dato vises som forslag). 

Avdeling

Fra denne listen (nedtrekkslisten) knyttes den ansatte til riktig avdeling.

MERK:

En ansatt kan jobbe på flere avdelinger. I så fall opprettes ett arbeidsforhold pr. avdeling.

Stilling

Alle definerte stillinger vises og velges fra nedtrekkslisten. Stillingene, som defineres av administrator, er knyttet til en profil / tariff som bestemmer vilkårene for arbeidstid og godtgjørelse.

MERK:

Hvis du savner stillinger i nedtrekkslisten, skyldes det kanskje at du ikke har tilgang til dem. Du får kun opp stillinger opp til ditt eget nivå.

Stillingstid /  %

Dette feltet regulerer den avtalte arbeidstiden. Skriv inn timer og minutter pr. uke eller prosent. For fastlønnede skal arbeidstiden som registreres i turnus være lik stillingsstørrelsen som oppgis her.

Avlønning

Type avlønning velges ved å benytte nedtrekkslisten. Følgende valg finnes:
 

Fastlønnet
Brukes for personer med fast månedslønn.

Timelønnet
Brukes for personer som får lønn time for time. Brukes ofte for vikarer.

Praktikant uten lønn
Kan f.eks brukes for personer som er utplassert av NAV, eller andre som lønnes av en annen instans enn arbeidsgiver.

Vikarbyrå
Brukes for personer hvor arbeidstaker er ansatt i et firma som virksomheten kun har et «fakturaforhold» til, eks Manpower eller Adecco.

MERK:

Avlønningstypen Vikarbyrå viser KPI-tall med reelle kostnader, men eksporteres ikke til lønn.

Type

Klikk i ønsket felt for å velge om stillingen er fast eller midlertidig.

Prøvetid utløpsdato

Ved å klikke på nedtrekkspila kommer det opp en dialogboks hvor du velger en dato for prøvetidens utløp. Dersom prøvetid er definert under Stillinger, vil dato komme automatisk inn i feltet – eks. 6 måneder frem i tid (regnet fra datoen i Fra dato feltet).

Bruk tidregistrering

Klikk i dette feltet dersom den ansatte benytter stempling som er koblet opp mot Worksoft.

Tidsregistreringskort nr

Her skriver du inn nummeret som er påført den ansattes tidsregistreringskort/stemplingsbrikke. Dersom det stemples inn/ut med ansattnr., lar du feltet stå tomt.

Timelønn

Dersom det registreres timelønn i dette feltet, beregnes kostnad fortløpende ved f.eks. arbeid med turnus.

Månedslønn

Feltet kan være aktuelt å bruke for kunder som har lønnssystem hvor månedslønn kan integreres. Kan også benyttes dersom data herfra skal hentes inn i kontrakter e.l.

Trinn

Som en informasjon kan du angi lønnstrinn i henhold til gjeldende tariff.

Ansiennitet

I dette feltet angis den dato vedkommende har ansiennitet fra i bedriften/bransjen.

Sluttdato

Her vil det stå en dato dersom en ansatt er sluttmeldt. For å sluttmelde en person, klikk på knappen Sluttmeld. Om arbeidstakeren ikke har andre arbeidsforhold, vil vedkommende vises under Sluttet og ikke under Normal :

(øverste del av skjermbildet)

Dersom personen ble sluttmeldt ved en feil, hent fram det avsluttede arbeidsforholdet og klikk på Sluttmeld igjen. Da får du opp følgende dialogboks:

Det er fullt mulig å ansette en sluttet person igjen.

MERK:

Når du sluttmelder en person slettes alle data i kalenderen for alle daoer etter sluttmeldingsdatoen for denne personen

Tidsreg. nr.

Her skriver du inn nummeret som er påført den ansattes tidsregistreringskort/stemplingsbrikke. Dersom det stemples inn/ut med ansattnr. – la feltet stå tomt.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS