Navigation: Rapporter >

Fraværsrapport

 

 

 

 

Fraværsrapporten viser heldagsfravær for de ansatte i kjeden. Hvilke fraværstyper som vises, kommer an på hvordan Worksoft er konfigurert. De to første kolonnene, Navn og Timer, er imidlertid faste for alle kunder.

Til venstre velger du tidsrommet som du ønsker å ta ut rapporten på.

 

Fra-datoen

Fra-datoen kan settes til den samme som Til-datoen, eller en tidligere dato. Default valget er den første datoen i inneværende måned.

 

Til-datoen

Til-datoen kan settes til samme dato som Fra-datoen eller en senere dato. Default-valget er den siste datoen i inneværende måned.

 

Avdelingen eller visningsgruppen som rapporten tas ut på, er den som du er logget inn på i øyeblikket:

En generert rapport kan se slik ut:

 

Navn

De ansattes navn oppgis på formen ‘Etternavn, Fornavn’ og opptrer i alfabetisk rekkefølge etter etternavnet. Det er bare ansatte som er registrert med arbeidstid ila. tidsrommet som rapporten tas ut på, som vises. Innlånte personer vises også, men bare med timer og fravær på den aktuelle avdelingen.

 

Timer

Her vises det antall timer den enkelte ansatte faktisk jobber ila. tidsrommet rapporten tas ut på (timene som ligger i kalenderen før ev. heldagsfravær registreres).

 

Under den enkelte fraværstype er det to kolonner, en for Timer og en for %.

Antall timer kan være oppgitt både som desimaltimer (100-deler) eller timer og minutter (60-deler). Det kommer an på programkonfigurasjonen. Timene som oppgis er virkelige timer, dvs. at de ikke er vektet. Dette betyr at om det f.eks. er 50% overtid på en time, vil den likevel bli oppgitt som én time. Alle timer som er registrert på den aktuelle fraværstypen vises. Dette gjelder både betalte og ubetalte timer. Det er bare timer som er registrert som heldagsfravær for den aktuelle fraværstypen som vises. Ev. timer som er registrert som timefravær vises ikke.

 

I prosentkolonnene oppgis hvor stor prosentandel fraværstimene utgjør av antall timer som står oppført i timekolonnen (kolonnen umiddelbart til høyre for den ansattes navn).

 

Dersom rapporten tas ut på en visningsgruppe, er det summen av aktuelle timer på den enkelte avdeling i visningsgruppen som framkommer. Dermed er det avdelingenes navn som opptrer i kolonnen Navn.

 

Nederst er det en summeringsrad som summerer alle kolonnene:

 

Rapporten kan eksporteres, både som CSV-fil (åpnes i Excel) og PDF-fil:

Fiktive personer kan både kjøre rapporten og vises i rapporten.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS