Navigation: Daglig bruk > Ferie/Fravær >

Behandle fravær

 

 

 

 

REGISTRERE FRAVÆR

 

Velg ønsket person ved å klikke øverst til venstre og velge aktuelt navn i lista som kommer frem:

 

Marker aktuelle datoer ved å merke dem i kalenderen

Velg ønsket fraværsform i fraværsboksen og klikk LAGRE:

 

MERK:

Når du klikker Lagre, sjekkes registreringen opp mot gjeldende regelverk. Er det avvik, får du opp et varsel av denne typen:

 

 

 

ENDRE ELLER SLETTE FRAVÆR

 

Merk fraværet

Velg annen fraværstype i fraværsboksen eller klikk Slett øverst i boksens høyre hjørne:

 

 

REGISTRERE DELVIS SYKMELDING

 

Registrering av delvis sykmelding er litt annerledes enn registrering av andre fraværsoppgaver:

Du markerer dagene og velger oppgave som vanlig:

Når du har klikket på Delvis sykmelding i listen over fraværsoppgaver, kommer denne boksen frem:

Her skriver du inn sykmeldingsgraden, uten å ta med prosent tegnet. Dvs. at dersom en person er 50% sykmeldt, skriver du inn tallet 50 og klikker OK. Dermed kommer du tilbake til listen over fraværsoppgaver. Her klikker du nå Lagre:

 

Et fravær av denne typen ser slik ut i kalenderen:

REGISTRERING AV ARBEIDSTID I PERIODE MED DELVIS SYKMELDING

 

Etter at fraværet Delvis sykmelding er registrert i Ferie/fravær, benyttes modulen Godkjenning til registrering av arbeidstid. Når du har valgt denne modulen og funnet riktig uke (Se ellers MERK-avsnittet i kapittelet REGISTRERING AV ARBEIDSTID I NEDRE DEL AV BILDET), gjør du som følger:

 

Klikk på dette symbolet til venstre for aktuell person under Arbeidstider:

 

Klikk på +

 

Skriv inn tidsrommet den ansatte er på jobb i den tomme firkanten (som kommer opp på ny linje når du klikker +):

 

 

 

MERK:

Hvis du lurer på hvilket tidsrom som opprinnelig var planlagt for personen denne dagen, ser du det ved å benytte mouse over:


Tidsrommet du legger inn kan være både innenfor og utenfor den opprinnelig planlagte tiden. Du sjekker dessuten om lengden på arbeidstiden er korrekt ved å holde musepekeren over tidsstripa i nedre del av bildet og observere etiketten som kommer fram:

 

 

Velg aktuell oppgave og avlønning ved å benytte dropdown menyene under henholdsvis Fravær/oppgave og Avlønning
   

Klikk på LAGRE nederst i dialogboksen. Dermed vil tidsrommet som vedkommende skal jobbe vises:

Klikk på krysset oppe i høyre hjørne for å gå ut av boksen

 

MERK:

Dersom det er aktuelt å legge på arbeidstid over et heldagsfravær, haker du av i dette feltet:

 

 

FERIE

For å markere ferie (sammenhengende uker) gjør du følgende:

Merk ønskede uker ved å klikke på ukenumrene

Velg Ferie i fraværsboksen

Klikk på knappen LAGRE

 

For å få riktig ferietid, kan du etter at du har lagret se hvordan resultatet har blitt i forhold til den ferietid du skal ha nederst i skjermbildet. Her vil du etter hver lagring få frem hvordan du ligger an i forhold til brukt/ubrukt ferie:

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS