Navigation: Rapporter >

KPI-rapport

 

 

 

 

KPI-rapporten viser nøkkeltall for avdelingen (ev. en gruppe avdelinger) for et fritt valgt tidsrom. Det gjelder timeforbruk, personalkost, salg, OPAT (omsetning pr. arbeidet time) og lønnsprosent.

For å generere KPI-rapporten:

1.Velg tidsrommet du ønsker å ta ut rapporten på.

2.Klikk Generer rapport.

 

MERK:

Dersom du ønsker at dataene skal stykkes opp i enkeltuker innenfor tidsrommet du velger å ta ut KPI-rapporten for, haker du av i feltet Uke

...før du genererer rapporten.

 

En generert rapport ser slik ut:

Fra venstre til høyre i rapporten gjelder følgende:

 

DWH-kode
Koden som avdelingen er registrert med i datavarehuset.

 

Avdeling
Viser navnet på avdelingen som rapporten tas ut på.
 

Budsj. timer
De budsjetterte timene hentes fra StaffTuner eller ev. et annet eksternt system. Det foretas ingen kalkulasjon på disse timene.
 

Faktiske timer
For vanlige ansatte gjelder det alle betalte timer, inkludert betalt fravær. For sjefer vil bare betalte timer fra Turnus bli regnet med. Ekstravakter (registrert direkte i Arbeidsplan eller Godkjenning) regnes ikke med. Merk at for sjefer kan det være noe forskjellig praksis i ulike kjeder.
 

Diff
Faktiske timer minus Budsjetterte timer. Fargekodingen er som følger:
Ingen differanse                     - Sorte karakterer.
Negativ verdi                              - Blå karakterer.
Positiv verdi                              - Røde karakterer.
 

Budsj.p.kost
Budsjettert personalkostnad. De budsjetterte timene hentes fra StaffTuner eller ev. et annet eksternt system. Verdien multipliseres med lønnsprosentfaktoren.
 

Faktisk p.kost

oDen faktiske personalkostnaden for timelønnede:
Alle betalte timer, inkludert betalt fravær, multiplisert med timelønnen + eventuelle tillegg som UB-timer og overtidskompensasjon.

Det skal også være mulig å legge inn en månedlig utgift for å kompensere for ekstraarbeid eller ansvar for rengjøring e.l. Dette vil være et fast månedlig beløp, og kostnaden vil bli likt fordelt på alle arbeidsdager i perioden uavhengig av hvilke dager det faktisk er registrert arbeidstid på. Ad hoc utgifter vil bli beregnet som en kostnad på den dagen som utgiften er registrert på.
 

oDen faktiske personalkostnaden for fastlønnede (månedslønn):

Timer fra Turnus/balanseperiode.
Månedslønnen fordeles likt på alle arbeidsdager (vanligvis mandag – fredag, kan også inkludere flere dager – avhengig av konfigurasjonen for kunden). Ubetalt fravær er ikke med i beregningen. For dager som er markert med heldagsfravær, vil kostnaden bli lik 0. Hvis enkelttimer er registrert med ubetalt fravær, blir kostnaden redusert med antall timer multiplisert med den kalkulerte timelønnen. Dersom resultatet av dette blir negativt, settes kostnaden for den aktuelle dagen til 0.

Også her skal det være mulig å legge inn en månedlig utgift for å kompensere for ekstraarbeid. Se avsnittet «Den faktiske personalkostnaden for timelønnede» over.
 

oSlik beregnes timelønnen:
For timelønnede er timelønnen lik det som er oppgitt til høyre for Timelønn i Personal/Arbeidsforhold – ev. importert verdi fra eksterne systemer. For å fastsette timelønnen for fastlønnede (månedslønn) divideres verdien som er oppgitt til høyre for Månedslønn i Personal/Arbeidsforhold med det månedlige antall timer for stillingen (vanligvis 162,5 i Norge). For fastlønnede (månedslønn) hvor det ikke er oppgitt noen verdi i feltet Månedslønn, vil systemet alltid sjekke om det finnes noen verdi i feltet Timelønn. Finnes det en verdi her, vil denne verdien bli brukt. Dersom det ikke finnes noen verdi her, vil personalkostnaden for den ansatte settes til 0. Ved import, er det to måter å fastsette timelønnen på.

Hvis det er oppgitt en verdi i feltet «FulltimeWage» i databasen, blir denne verdien multiplisert med stillingsstørrelsen og så dividert med 100 for å finne månedslønnen.

Hvis det er oppgitt en verdi i feltet «MonthlyWage» i databasen finner man timelønnen ved å dividere verdien med antall timer i måneden (vanligvis 162,5 i Norge) og så multiplisere med stillingsstørrelsen.
Eksempel:
Dersom månedslønnen = 15000 og stillingsstørrelsen = 50%, blir det følgende regnestykke:
Timelønnen = 15000/ ((162,5*50)/100) = 182,5
 

MERK:
Den faktiske personalkostnaden, som man kommer fram til ved å benytte utregningsmetodikken som er beskrevet ovenfor, skal multipliseres med lønnsprosentfaktoren for butikken (hvis den er definert), eller den globale lønnsprosentfaktoren for kjeden (installasjonen).

 

 

Diff
Faktisk personalkostnad minus budsjettert personalkostnad. Fargekodingen er som følger:
Ingen differanse                     - Sorte karakterer.
Negativ verdi                              - Blå karakterer.
Positiv verdi                              - Røde karakterer.
 

Budsjettert salg
Det budsjetterte salget hentes fra StaffTuner eller ev. et annet eksternt system.
 

Faktisk salg
Det faktiske salget hentes fra butikkens kassaapparater.
 

Diff
Faktisk salg minus Budsjettert salg
Ingen differanse                     - Sorte karakterer.
Negativ verdi                              - Røde karakterer.
Positiv verdi                              - Blå karakterer.
 

Budsj. OPAT
Budsjettert OPAT hentes normalt fra StaffTuner.
OPAT er en verdi som fremkommer ved å dividere en omsetning på et antall timer (Omsetning Pr Arbeidet Time). Timene som benyttes skal ha relevans for den skapte omsetningen. Det er derfor ikke alle timer som inngår i OPAT-beregningen. Det er individuelt fra kunde til kunde hvilke arbeidsoppgaver og fraværsoppgaver som i det hele tatt er definert i programmet. Dermed er det også individuelt fra kunde til kunde hvilke timer som inngår i beregningen.

oArbeidsoppgaver som inngår i OPAT-beregningen er markert med «Telles som utført tid» i WS-Enterprise i Oppgaver/Arbeidsoppgaver. Dette gjelder alle timer som brukes til butikkdrift, inklusiv opplæring i egen butikk. Lærlinger inkluderes med 50% av faktisk arbeidede timer.

oSom hovedregel er alle fraværstyper ekskludert fra OPAT beregningen. Arbeidsoppgaver som f.eks Renhold, Personalmøte, Internt kurs/møte, Post i butikk/tipping, Vaktmester, Utdannelse, Varetelling, regnes normalt ikke med i OPAT-beregningen. Ansatte på arbeidsmarkedstiltak telles heller ikke med.
 

Faktisk OPAT
Verdien i dette feltet er resultatet av faktisk salg (som hentes fra kassaapparatene) dividert på faktiske timer. Se over for hva som inngår/ikke inngår i timegrunnlaget.
 

Diff
Faktisk OPAT minus Budsjettert OPAT
Ingen differanse                     - Sorte karakterer
Negativ verdi                              - Røde karakterer
Positiv verdi                              - Blå karakterer
 

Budsj. l. pros
Lønnsprosenten framkommer ved å dividere personalkostnaden på omsetningen. Den budsjetterte lønnsprosenten er dermed budsjettert personalkost dividert på budsjettert omsetning. Disse tallene hentes normalt fra StaffTuner. Arbeidsoppgavene som inngår i personalkostnaden, og dermed i beregningen av lønnsprosent, er markert med hake i feltet Lønn i Oppgaver/Arbeidsoppgaver i WS-Enterprise. Det er individuelt fra kunde til kunde hvilke oppgaver som inngår i beregningen.

oDet finnes flere arbeidsoppgaver som ikke inngår i OPAT-beregningen (se over), men som inngår i lønnsprosentberegningen. Dette gjelder f.eks Renhold, Personalmøte, Internt kurs/møte. Personalkostnaden inkluderer betalt fravær, UB- og OT-timer. Post i butikk/tipping er normalt med når lønnsprosenten beregnes.

oFravær pga. ferie regnes ikke med.
 

Faktisk l. pros.
Faktisk lønnsprosent er den faktiske personalkostnaden dividert på den faktiske omsetningen (tallene hentes fra kassaapparatene). For hvordan faktisk personalkostnad beregnes – se punktet «Faktisk p. kost» over.
 

Diff
Faktisk lønnsprosent minus Budsjettert lønnsprosent.
Ingen differanse                     - Sorte karakterer.
Negativ verdi                              - Blå karakterer.
Positiv verdi                              - Røde karakterer.
 

KPAT (Budsjett)
Den budsjetterte verdien av KPAT (Kostnad Pr. Arbeidet Time).
 

KPAT (Faktisk)
Den faktiske verdien av KPAT (Kostnad Pr. Arbeidet Time).
 

Diff
Faktisk KPAT minus budsjettert KPAT.
Ingen differanse                    - Sorte karakterer.
Negativ verdi                              - Blå karakterer.
Positiv verdi                              - Røde karakterer.

 

Dersom du haker av i feltet Uke, blir resultatet stykket opp i uker, innenfor det valgte tidsintervallet:


 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS