Navigation: Rapporter >

Avvikstimer

 

 

 

 

Avvikstimer viser timer og kostnader for en valgt periode for en avdeling eller en visningsgruppe. Hensikten med rapporten er å lage prognoser for lønnskostnadene.

 

MERK:

Rapporten støtter ikke visning av vektet tid.

 

 

Til venstre velger du tidsrommet du ønsker å kjøre rapporten på.

 

Fra-dato

Her kan du velge samme dato som i Til-dato, eller en tidligere dato. Default-valget er en måned tidligere enn dagens dato. (eks: Hvis dagens dato er 02.02.21, settes datoen i utgangspunktet til 02.01.21).

 

Til-dato

Her kan velges samme dato som i Fra-dato, eller en senere dato. Default-valget er dagens dato.

 

 

Avdelingen eller visningsgruppen som rapporten tas ut på er den avdelingen brukeren er logget inn på:

Hvis du ikke er logget inn på noen avdeling, kan ikke rapporten kjøres og knappen Generer rapport er grå.

 

Fiktive personer kan kjøre rapporten, men data relatert til slike personer er ikke med.

 

Timeantallet oppgis alltid som desimaltimer (altså ikke timer og minutter).

 

Rapporten er inkludert i systemet for generering av store rapporter i bakgrunnen. Det betyr at om mye data skal behandles, kan fremdriften observeres i Generert rapportliste.

En generert rapport kan se slik ut:

 

Rapporten kan eksporteres som CSV-fil (kan åpnes i Excel) eller PDF (kan åpnes i Acrobat Reader).

 

Det er også mulig å generere rapportene direkte til en av de valgte filtypene uten å gå veien om generering av rapporten i programmets brukergrensesnitt først. Om du ønsker det, klikker du direkte Eksporter til PDF eller Eksporter til CSV. En rapport som tas ut som CSV-fil, kan se slik ut i Excel:

Dersom rapporten tas ut over et tidsrom eller på en visningsgruppe som gjør at det det blir svært omfattende datamengder som skal vises, vil den uansett bli produsert som en PDF-fil. I så fall varsles du her når rapporten er klar:

Ved å klikke på bjella åpnes denne,

...og du kan klikke Last ned rapporten her.

Dermed kan du åpne rapporten ved å gjøre ønsket valg:

 

Uke

Ukenummeret oppgis på formen ‘år (to siffer), uke’. Dersom tidsrommet rapporten tas ut på er slik at deler av en uke faller utenfor det valgte tidsrommet, vises bare data for dagene innenfor det valgte tidsrommet for aktuell(e) uke(r).

 

Avdeling

Her står navnet på avdelingen som rapporten tas ut på. Dersom rapporten tas ut på en visningsgruppe opptrer avdelingene samlet, dvs. at alle data på en avdeling opptrer etter hverandre før alle data på neste avdeling vises.

 

Kode

Her oppgis avdelingens kode i kjeden.

 

Oppgave

Her oppgis oppgavenavnet på den enkelte transaksjon (linje i rapporten). Oppgavenavnene opptrer samlet. Det betyr at innenfor den enkelte uke, kommer f.eks. alle transaksjonene for «kasse» etter hverandre, og alle transaksjonene for «salg» etter hverandre osv. Oppgavenavnene er sortert alfabetisk innenfor den enkelte uke. Der hvor det handler om heldagsfravær, oppgis fraværstypen og ikke det originale oppgavenavnet i denne kolonnen. Det vises egne linjer for hver fraværstype. Både timer som er knyttet til heldagsfravær og timer som er knyttet til timefravær vises. Timer som er knyttet til ubetalte oppgaver (pauser, ikke arbeidet osv.) vises ikke.

 

Lønnstype

Det er en rad for hver lønnstype innenfor hver oppgavetype. Normaltimene opptrer i to rader, en for timebetalte ansatte og en for fastlønnede ansatte. Ansatte som det ikke betales lønn til, f.eks. «Praktikant uten lønn» vises ikke.

 

Timer

Her oppgis det samlede timeantallet for hver lønnstype innenfor hver oppgavetype og uke.

 

Kost

For en timelønnet, er kostnaden for en time lik timesatsen som gjelder for den timelønnede.

 

For fastlønnede er kostnaden månedslønnen dividert med en konstant som representerer gjennomsnittlig antall timer i måneden. (Februar: 149,589 timer. Merk at skuddår ikke har egen timeberegning for februar. Måneder med 30 dager: 160,264 timer. Måneder med 31 dager: 166,6164 timer).

 

For deltidsansatte beregnes timekostnaden på første hele uke i tidsrommet som rapporten tas ut på. Eks: En ansatt med en månedslønn på 20.000 er ansatt i 50% stilling. Dersom utgiften for en enkelttime i juni (30 dager) skal beregnes, blir regnestykket slik:

160,264 (gjennomsnittlig antall timer i juni) * 0,5 (50% stillingsstørrelse) = 80,132 (gjennomsnittlig timeantall i måneden).

20.000 (den ansattes månedslønn) /80,132 (gjennomsnittlig timeantall) = 250 (kostanden pr. enkelttime for denne ansatte).

 

Kostnaden for UB-timer og andre timer med tillegg (f.eks. «Ansvarstillegg») framkommer ved at antall timer med den aktuelle lønnstypen multipliseres med satsene som ligger i tarifftabellene (databasen). Den delen av kostnaden som utgjøres av normaltimene ligger i radene for «Normal fast» eller «Normal time».

 

Kostnaden for timer med overtidstillegg ligger også i separate rader. Der hvor det handler om kombinert overtidstillegg, er kostnaden for dette å finne i raden med overtidstillegget. Dersom overtiden er et tillegg til summen for normaltimen, ligger kostnaden for overtidstillegget i OT-raden, mens «normaldelen» ligger i radene for «Normal time» eller «Normal fast».

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS