Navigation: Daglig bruk > Kommunikasjon via Worksoft appen > Drift >

Vakthåndtering

 

 

 

 

VIDEO

Du finner en video som omhandler vakthåndtering her:

 

 

Når du velger Vakthåndtering, ser det slik ut:

 

Om du ønsker å legge til en ny vakt, trykker du på plussen oppe i høyre hjørne:

 

 

Dermed kommer du hit:

Her velger du datoen vakten skal opprettes på, dessuten starttid, sluttid og arbeidsoppgave.

 

Til slutt trykker du Ressurser, slik at listen med ansatte kommer frem

De som er merket med grønn prikk er ansatte som er ledige det angjeldende tidsrommet, de som er merket med gul prikk er ansatte som er ledige angjeldende tidsrommet, men de er satt opp til å jobbe et annet tidsrom samme dag, mens de som er merket med rød prikk, er ansatte som har registrert arbeidstid hele eller delet av det valgte tidsrommet.

 

Om du bare ønsker å registrere vakten, men ikke ønsker å sette noen person på den i første omgang, merker du av ved Håndter senere:

 

For å tilby vakten til en eller flere ansatte, trykker du her slik at vaktene blir avhuket:

 

Om du skulle ønske å tilby vakten til alle  ansatte som ikke er registrert med arbeidstid angjeldende tidsrom, trykker du ved Ledige vakter:

 

Dermed merkes alle ansatte som er ledige:

 

MERK:

Legg merke til at personer som er merket med stjerne ikke blir avhuket. Dette skyldes at disse personene er folk som jobber ved andre avdelinger men som har tilkjennegitt at de kan tenke seg å vikariere ved din avdeling ved behov. For å være tilgjengelig på denne måten, må den ansatte huke av ved din avdeling i innstillingene i appen på egen telefon:

Dette er behandlet i videoen Innlån.

 

Når du har gjort ønskede valg i skjermbildet Velg ressurs, trykker du OK oppe til høyre. Så trykker du Lagre når du kommer tilbake til forrige skjermbilde. Dermed opprettes vakten og aktuelle personer varsles med en push-melding.

 

Opplysningene på ansatt-panelene

Som du ser av navnelistene ovenfor er det en rekke opplysninger på panelene som representerer den enkelte ansatte. Dette er opplysninger som skal hjelpe deg til å velge riktig ressurs til de enkelte vakt:

 

(1) Ledig (Y/N).
Viser om den ansatte er ledig eller ei i det foreslåtte tidspunktet. Dersom ansatt er ledig vises grønt ikon, Er den ansatte opptatt, vises rødt ikon. Overlappende vakter viser at den ansatte ikke er ledig.

(2) Vaktens kostnad pr. ansatt.

Worksoft genererer kostnaden for hele vakten (ikke pr. time).

 (3) Stillingsprosent.

(4) Ansiennitet 
Antall år og måneder som den ansatte har arbeidet for selskapet.

(5) EU regler
Er regler for EU for arbeidstid overholdt? (Grønt ikon=Ja/Rødt ikon=Nei).

(6) Genererer overtid
Dersom den ansatte får mer arbeidstid, er det da stor sannsynlighet for at det vil genereres overtid? (Grønt ikon=Nei/Rødt ikon=Ja).

(7) Siste vakt
Viser dato for den siste arbeidsøkten den ansatte har arbeidet, ved å benytte denne parameteren kan leder fordele vakter. I eksempelet ovenfor er siste vakt 1. januar.

(8) Ønsker vakt/Ønsker ikke vakt
Den ansatte kan indikere om han/hun ønsker å ta ekstra vakter eller om han/hun ikke ønsker å ta vakter på en gitt dag.  Dette gjøres i menyvalget «Min tilgjengeliget» i ansattdelen av APPen. Ønsker å ta vakt indikeres ved en grønn kalander, mens ønsker ikke å ta vakt indikeres med en rød kalender. Dersom den ansatte ikke har tatt stilling, vises bare en bindestrek.

 

MERK (2)
Vaktens kostnad pr. ansatt vises kun for ansatte med stillingsnivå lavere enn den innloggede ansatte. For ansatte på samme stillingsnivå eller høyere, vises kostnaden som kr. 0. Dvs. den ansatte ikke har innsyn i kostnaden (og dermed lønnen) til kolleger med samme eller høyere stilling.

 

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS