Navigation: Lage turnusplan > Nyttig å vite om turnuser >

Endre turnus

 

 

 

 

 

MERK:
Å endre turnus, slik det er beskrevet nedenfor, skal utføres i følgende situasjoner:

 - Når en ny person ansettes.

 - Når en ansatt som er med i turnusen endrer stillingsstørrelse.

 - Når en ansatt som er med i turnusen endrer stillingstype.

 - Når en ansatt som er med i turnusen går fra å være timelønnet til å bli fastlønnet – eller omvendt.

 - Når turnusen går ut på dato – dvs., det må innføres ny turnus før siste dato som den gamle turnusen gjelder for passeres.

 

 

Som vi skrev under avsnittet GENERELT OM Å ARBEIDE MED TURNUS, er det ikke mulig å endre en innført turnus. Det som må gjøres når en turnus skal endres, er å duplisere den, gjøre ønskede endringer i kopien, og så innføre kopien. I den sammenheng er det viktig å være klar over hva som skjer når en ny turnus innføres «oppå» en gammel:

Den gamle turnusen vil gjelde frem til datoen den nye turnusen er satt opp til å gjelde fra.

Fra og med datoen den nye turnusen er innført, er det denne som gjelder. Den nye turnusen overskriver den gamle. Det er alltid den sist innførte turnusen som gjelder. Hvis den nye turnusen ikke gjelder så langt frem i tid som den gamle turnusen, vil den gamle turnusen”overta” når den nye turnusens siste dag er passert.

Det kan tenkes at ikke alle personer som var med i den gamle turnusen er med i den nye. I slike tilfeller vil den gamle turnusen fortsatt gjelde for disse personene.

 

Metodikken for duplisering av turnus er som følger:

 

Klikk i feltet øverst til venstre i skjermbildet Turnus:

I boksen som kommer opp, klikker du først på turnusen du ønsker å kopiere (1) og deretter på Dupliser turnus (2):

I dialogboksen som kommer opp, gir du kopien et navn og velger hvilket tidsrom den skal gjelde for (slik som da du opprettet turnus første gang) og klikker GÅ VIDERE:

 

Dermed er du klar til å gjøre aktuelle justeringer, for så å innføre kopien når du er ferdig.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS