Navigation: Attestering av periode for lønn >

Lønnslisten

 

 

 

 

Størstedelen av skjermbildet GODKJENN LØNN utgjøres av rutenettet med oversikt over den enkelte ansattes lønnstimer og ulike tillegg – altså selve lønnslisten:

Listen inneholder disse kolonnene:

AnsattNr
Nummeret her korresponderer med tilsvarende felt i Personal/Personal

Navn:
Den ansattes navn – korresponderer med tilsvarende felt i Personal

Still%
Den ansattes stillingsprosent. Korresponderer med tilsvarende felt i Personal/Arbeidsforhold

Avlønning
Viser om den ansatte er fastlønnet (F) eller timelønnet (T)

Normal
Antall normaltimer i perioden. For fast ansatte er det endringer i forhold til planlagt tid som oppgis. For timelønnede oppgis alle timer

Ubetalt fravær
Antall timer i kalender hvor det er markert ubetalt fravær på den ansatte

Betalt fravær
Antall timer i kalender som er markert med betalt fravær på den ansatte

UB, OT mv
Dersom det er registrert UB-timer eller overtidstimer, vil antall timer som er aktuelle oppgis her. Merk at tabellen er dynamisk, dvs, det er kun dersom det faktisk er avviklet UB/OT-timer i perioden at aktuelle kolonner vil dukke opp i tabellen

 

Se detaljer for en ansatt

Dersom du klikker på navnet til en ansatt, kommer detaljene for perioden for denne ansatte frem:

 

Eksport

Lønnslisten kan eksporteres og lagres som CSV-fil.  Dette oppnår du ved å klikke på eksportknappen øverst oppe til høyre og klikke Eksporter til CSV

 

 

Dermed starter Excel og viser deg filen der:


Om ønskelig kan du naturligvis bruke kalkylemulighetene som finnes i Excel og manipulere tallene for å gjøre ytterligere analyse av tallgrunnlaget.

 

Overføring av timer mellom saldo og lønn

I skjermbildet nedenfor overfører du timer den ene eller den andre veien ved å klikke på redigeringsikonet til venstre for aktuell person:

I boksen nedenfor gjør du følgende:

1)Skriv inn antall timer som skal overføres

2)Klikk LAGRE

Merk deg teksten i boksen:

Positivt tall overfører timer fra timesaldo til lønn, negativt tall trekker timer fra lønn og legger til på timesaldo.

 

Utlegg

 

MERK

Kolonnen UTLEGG og funksjonaliteten som er beskrevet nedenfor er bare tilgjengelig dersom Worksoft-installasjonen er konfigurert for det

 

 

Et utlegg er et kronebeløp som skal utbetales til den ansatte ifm. lønnsutbetaling, men som ikke relaterer seg direkte til arbeidede timer. Det kan være kilometergodtgjørelse eller spesielle utgifter ifm. arbeidet. For å definere et utlegg, klikker du i kolonnen helt til høyre for den ansatte som skal ha utlegget:

 

Dermed føres du inn i dialogboksen hvor du administrerer utlegg:

DEFINERE UTLEGG

For å definere et utlegg gjør du følgende:

Velg om det skal være et enkeltstående utlegg, eller om det er et gjentagende utlegg innenfor en periode ved å velge Variabel eller Gjentakende under Utleggstype:

 

Velg hvilket utlegg det dreier seg om under Navn:


 

Registrer dato, kronebeløp og eventuelt en kommentar i disse feltene:

 

Når du er ferdig klikker du Registrer:


 

SLETTE UTLEGG ELLER REGISTRERE FLERE UTLEGG PÅ SAMME PERSON

For å slette utlegg du har lagt inn, eller registrere flere utlegg på samme person, benytter du deg av henholdsvis søppelkassen eller + - symbolet ved knappen Registrer:

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS