Navigation: Rapporter >

Sykefraværsrapport

 

 

 

 

Sykefraværsrapporten gir oversikt over fravær på grunn av sykdom innenfor en fritt valgt periode for en enkelt avdeling eller for en gruppe avdelinger.

Datovelgerne benyttes til å velge tidsrommet som rapporten skal kjøres på.  Rapporten genereres ved å klikke Generer rapport.

 

En generert rapport ser slik ut:

Timer
Alle timer i perioden som rapporten tas ut på. Dette gjelder både arbeidede timer og timer som er registrert med lønnet eller ulønnet fravær. Timer med fravær som ikke er knyttet til en spesiell fraværstype (pause, ikke jobbet) telles ikke med. Prosentsatsen som står under % i kolonnene bortover i tabellen, regnes av timene som er oppgitt i kolonnen Timer. Rapporten oppgir klokketimer og ikke vektet tid. Innlånte personer som blir syke vises med timer og fravær på innlånsavdelingen.

Legemeldt sykefravær
Alt fravær som er registrert som sykmelding (helt og gradert).

Sykefravær i arb. periode
Alt fravær som er registrert som sykmelding (helt eller delvis) og alt fravær som er registrert som egenmelding i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene).

Egenmelding
Alt fravær som er registrert som egenmelding.

Totalt sykefravær
Summen av Legemeldt sykefravær og Egenmelding.

Korttidsfravær (1 – 14 dg)
Korttidsfravær er alt fravær med varighet på 14 dager eller mindre uavhengig av om fraværet er registrert som egenmelding eller sykmelding. Det er uavhengig av avbrudd så lenge fraværet er innenfor 14 dager. Fravær utover 14 dager behandles alltid som langtidsfravær, selv om rapporten bestilles for en periode der fraværet er mindre enn 14 dager. 

oEksempler:

En ansatt er syk 2 dager, har ferie 3 dager og er syk 3 dager igjen. Dette telles som 5 dagers korttidsfravær.

En ansatt er syk hele februar, rapporten bestilles for 1-7 februar – dette telles som 0 dager i korttidsfravær.

Sykt barn
Alt fravær som er registrert med fraværstypen Sykt barn. Tallene i denne kolonnen avspeiles ikke i noen av de andre kolonnene.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS